Capitolul 1- Asociaţia

Art. 1 –   Denumirea

În conformitate cu actul Constitutiv, membrii fondatori

 • Pîrvu Simona Elena, președinte.
 • Roman Marina, vicepreședinte.
 • Crivăț Dănuț, consilier președinte.
 • Nomoloșanu Mihai-Cornel, secretar și cenzor.
 • Ion Constantin, membru.
 • Cerceloiu Mariana, membru.
 • Morega Sorin Gabriel, vicepreședinte.
 • Niță Margareta, membru.

au hotărât înfiinţarea Asociaţiei cu denumirea

„Asociaţia de Părinţi a Liceului Marin Preda Bucureşti 2011 – A.P.L.M.P.B. 2011”,

asociaţie ce funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 21-1924, cu modificările ulterioare, conform prevederilor prezentului Statut.

Art. 2 –   Natura asociaţiei

„Asociaţia de Părinţi a Liceului Marin Preda Bucureşti 2011” este persoană juridică română, neguvernamentală, apolitică, non-profit, academică şi ştiinţifică.

Art. 3 –   Sediul asociaţiei

„Asociaţia de Părinţi a Liceului Marin Preda Bucureşti 2011” – A.P.L.M.P.B. 2011 are sediul în Bucureşti, sector 6, str. Rușețu nr. 17, Camera nr. 3 Subsol, în incinta liceului, conform schiței.

Asociaţia poate înfiinţa filiale în toată ţara şi în străinătate respectând statutul şi legislaţia în vigoare.

Asociaţia se poate afilia la alte organisme şi organizaţii internaţionale cu acelaşi profil, în principal la nume lung.

Art. 4 –   Scopul asociaţiei

„Asociaţia de Părinţi a Liceului Marin Preda Bucureşti 2011” – A.P.L.M.P.B. 2011 îşi propune:

(a)  susţinerea, modernizarea, eficientizarea, creşterea eficacităţii şi calităţii precum şi îmbunătăţirea continuă a învăţământului, în concordanţă cu standardele Uniunii Europene şi a specificului Societăţii româneşti, în interesul copiilor din şcoala şi din învăţământul preuniversitar;

(b)  susţinerea şi promovarea intereselor copiilor şi părinţilor din învăţământul preuniversitar în relaţiile cu profesorii şi Conducerea şcolii/liceului, Inspectoratele şcolare, Administraţiile centrale şi locale, Sindicatele din învăţământ, Federaţii ale părinţilor, alte Organizaţii naţionale şi internaţionale şi Societatea civilă;

(c)  consilierea/controlul asupra mutării copiilor cu probleme din şcoală şi  liceu;

(d)  promovarea comunicării şi cooperării între părinţi, cadre didactice şi instituţii abilitate de lege;

(e)  schimbul de informaţii în domeniul învăţământului şi educaţiei cu organizaţii similare din ţară şi străinătate;

(f)   editarea şi tipărirea de materiale şi publicaţii în legătură cu scopurile şi activitatea desfăşurată de către „Asociaţia de Părinţi a Liceului Marin Preda Bucureşti 2011”;

(g)  organizarea de simpozioane şi acţiuni cu teme diverse şi participarea la acţiuni organizate de către asociaţii similare, atât din ţară, cât şi din străinătate;

(h)  promovarea și dezvoltarea activităţii educaţionale şi de pregătire profesională prin organizarea de colocvii, dezbateri, conferinţe şi cursuri, inclusiv prin intermediul unor programe externe, în scopul îmbunătăţirii şi alinierii la nivel european;

(i)    atragerea și utilizarea, în condiţiile legii, de surse de finanţare şi resurse sub forma de subvenţii inclusiv redirecţionare impozit 2%, contribuţii, cotizaţii, sponsorizări, finanţări pe baza de proiecte cu surse de finanţare interne şi externe etc.

(j)    asigurarea unui mediu educaţional necesar unui învăţământ performant prin legătura permanentă cu managementul şcolii/liceului, administraţiile locale, privind măsurile administrative, gospodăreşti şi de securitate a copiilor care frecventeaza unitatea de învăţămant;

(k)  modernizarea învăţământului românesc şi a managementului acestuia;

(l)    realizarea unei mai mari conectivităţi a unităţilor de învăţămant preuniversitar cu mediul economic (de afaceri), comunitatea locală, societatea civilă, organizaţiile nonguvernamentale şi guvernamentale şi mass-media, în vederea creşterii calităţii educaţiei civice a copiilor;

(m)dezvoltarea de legături cu asociaţii de acelasi tip sau conexe procesului de învăţământ, la nivel naţional;

(n)  sprijinirea inițiativelor şi proiectelor copiilor, inclusiv cele care privesc imprimarea caracterului practic aplicativ şi valorifică pregătirea şi inteligenţa lor, precum şi protejarea tinerelor valori;

(o)  conlucrarea cu organismele nonguvernamentale, inclusiv cu comisiile de ocrotire şi autoritate tutelară în vederea respectării drepturilor copiilor şi integrării lor în unităţile de învăţământ preuniversitar şi societate;

(p)  promovarea şi îmbunătăţirea actului educațional;

(q)  susţinerea unor activităţi ale elevilor cu caracter social, cultural, profesional, economic şi sportiv;

(r)   gestionarea fondurilor provenite din cotizaţii şi alte surse;

(s)  sprijin pentru  diverse activităţi specifice.

Art. 5 –   Durata Asociaţiei

„Asociaţia de Părinţi a Liceului Marin Preda Bucureşti 2011” – A.P.L.M.P.B. 2011 are durată de funcţionare nelimitată de la data dobândirii personalităţii juridice.

Art. 6 –   Patrimoniul Asociaţiei

6.1 Patrimoniul iniţial al asociaţiei este format din contribuţiile membrilor fondatori, in valoare de 1000 RON. Cotizaţiile ulterioare se aprobă în Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director.

6.2 Patrimoniul iniţial al asociaţiei se completează, în condiţiile legii, cu subvenţii, donaţii, bunuri mobile şi imobile, finanţări pe proiecte aplicate pe programe de finanţare internă sau din fonduri externe, diferite fonduri de sponsorizare şi fonduri obţinute din ţară şi străinătate, în lei sau în valută, de la persoane fizice sau juridice.

6.3 Veniturile asociaţiei constau sau provin din:

a)    ajutoare financiare sau în bunuri mobile sau imobile ale membrilor sau ale terţilor, persoane fizice sau juridice, din ţară sau străinătate;

b)    contribuţii la aderarea de noi membri;

c)    cotizaţii anuale ale membrilor (cuantumul minim al cotizaţiei se va stabili în lei, în prima sedinţă a Adunării Generale), donaţii, subvenţii, subscripţii, alte contribuţii;

d)    finanţări pe proiecte aplicate pe programe de finanţare internă sau din fonduri externe;

e)    alte surse permise de lege, virare 2% din impozit.

6.4 Asociaţia întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

6.5 Anul financiar se închide la 31 decembrie.

6.6 Gestiunea asociaţiei este ţinută permanent de personal calificat şi este supusă controlului periodic al organului de control al asociaţiei, compus dintr-un număr de 3 cenzori, desemnaţi pentru un mandat de trei ani, de către membrii cu drept de vot ai asociaţiei, cu acordul a minim 2/3 din numarul de voturi exprimate, persoane de specialitate autorizate în acest sens de lege.

Asociaţia poate deschide conturi, în lei sau valută, la bănci din ţară sau străinătate, conform legii.

6.7 Operaţiunile financiare ale asociaţiei se vor face cu două semnături, a Preşedintelui şi a unui membru al Consiliului Director, desemnat de Adunarea Generală pentru aceasta.

Art. 7 –   Protocol, publicitate şi media

7.1 În realizarea obiectivelor din Statut, Asociaţia va apela la mijloacele mass-media de stat şi private, la presa internă şi externă, rezervându-şi dreptul de a publica în condiţiile legii buletine, reviste, ziare, cărţi şi alte publicaţii.

7.2 Fondul de protocol al Asociaţiei se stabileşte prin hotărârea Consiliului de Conducere al Asociaţiei şi se utilizează în scopul îndeplinirii obiectivelor propuse.

7.3 Asociaţia deschide conturi la bănci din ţară şi din străinătate, asigurând solduri care să acopere cheltuielile minime de acomodare şi transport local ale delegaţiilor.

Capitolul 2 – Funcţionarea Asociaţiei

Art. 8 –   Organizarea şi funcţionarea „Asociaţiei de Părinţi a Liceului Marin Preda Bucureşti 2011” – A.P.L.M.P.B. 2011

8.1 Organele Asociaţiei sunt:

 • Adunarea generală;
 • Consiliul Director;
 • Comisia de Cenzori (auditorii);
 • Membrii asociației.

8.1.1 Adunarea generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea asociaţilor.

Competenţa adunării generale cuprinde:

a)    aprobă principalele direcţii de acţiune, strategii şi măsuri de realizare a scopurilor asociaţiei;

b)    aprobă înfiinţarea de filiale și alte organisme, urmărind realizarea scopurilor asociaţiei;

c)    aprobă asocierea la alte organisme şi federaţii;

d)    aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli;

e)    aprobă raportul anual privind activitatea desfășurată;

f)     revocă din funcţie Preşedintele la propunerea comisiei de cenzori;

g)    aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare și Regulamentul de Ordine Interioară;

h)   adoptă dispoziții şi ia hotărâri;

i)     stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;

j)     aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a situaţiei financiare contabile;

k)    alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;

l)     alegerea şi revocarea membrilor Comisiei de Cenzori (auditorilor);

m)  înfiinţarea de filiale;

n)   modificarea actului constitutiv;

 • o)    dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

p)    orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

Schimbarea sediului poate fi hotărâtă de către Consiliul Director.

Adunarea generală se întruneşte o dată pe an şi are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la art. 8.1.

Regulile privind organizarea şi funcţionarea adunării generale se stabilesc prin statut.

Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii adunării generale, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.

Adunarea generală extraordinară va avea loc:

–          dacă dispune Consiliul Director;

–          dacă sunt sesizate de către organele  abilitate de lege producerea de daune şi/sau prejudicii asociaţiei, morale sau materiale, de către  Preşedintele Consiliului director;

–          dacă sunt sesizate de către organele  abilitate de lege producerea de daune si/sau prejudicii asociației, morale sau materiale, de către trezorier;

–          la cererea scrisă a cel puţin 1/3 din membrii asociaţiei

–          la cererea comisiei de cenzori atunci când s-a constatat un abuz.

Adunarea Generală extraordinară va avea loc la data şi locul stabilită de Consiliul Director, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data de înregistrare a cererii la secretariatul asociației.

Hotărârile luate de adunarea generală, în limitele legii, ale actului constitutiv şi/sau ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.

Hotărârile adunării generale contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă sau au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în teremn de 15 zile de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

Cererea de anulare se soluţionează în camera de consiliu de către judecătoria în circumscripţia căreia asociaţia îşi are sediul. Hotărârea instanţei este supusă numai recursului.

8.1.2 Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. El poate fi alcătuit şi din persoane din afara asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa.

Consiliul Director este alcătuit din:

Pîrvu Simona Elena – președinte.

Roman Marina, vicepreședinte.

Morega Sorin Gabriel, vicepreședinte.

Nomoloșanu Mihai-Cornel, secretar.

În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director:

a)    prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, situația financiar-contabilă, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor asociației;

b)    încheie acte juridice în numele și pe seama asociației;

c)    aprobă organigrama, regulamentul de ordine interioară și alte documente privind politica de personal a asociației și prezintă dispoziții spre aprobare președintelui asociației (înlocuitorul legal desemnat);

d)    îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală;

e)    propune principale direcţii de acțiune, strategii şi măsuri de realizare a scopurilor asociaţiei;

f)     propune înfiinţarea de filiale şi alte organisme, urmărind realizarea scopurilor asociaţiei;

g)    aprobă cererile de aderare a noilor membri;

h)   aprobă programul de lucru al asociaţiei;

i)     aprobă programul de deplasări pentru delegaţii asociaţiei care participă la diverse acţiuni în ţară sau străinătate;

j)     avizează raportul anual privind activitatea desfăşurată;

k)    propune bugetul de venituri şi cheltuieli, execuţia bugetară, şi aprobă bilanțul contabil;

l)     revocă din funcţie Preşedintele atunci când acesta încalcă prevederile legislației în vigoare;

m)  aprobă premii, burse, ajutoare, în limita fondurilor stabilite de Adunarea Generală;

n)   întocmeşte Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Regulamentul de ordine interioară;

 • o)    exercită orice alte atribuţii necesare realizării scopurilor asociaţiei, în acord cu prevederile prezentulului statut şi hotărârilor Adunării Generale;

p)    secretariatul gestionează și pregătește activitățile adunării generale si consiliului director.

q)    regulile generale privind organizarea și funcționarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director își poate elabora un regulament intern de funcționare.

r)     nu poate fi membru al consiliului director, iar dacă era, pierde această calitate, orice persoană care ocupă o funcție de conducere în cadrul unei instituții publice, dacă asociația respectuvă are ca scop sprijinirea acelei instituții.

Dispozițiile de la lit. r) se aplică în mod corespunzător și membrilor consiliului director. Deciziile consiliului director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului asociației pot fi atacate in justiție, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Consiliul Director poate stabili indemnizatii, precum şi contravaloarea unor cheltuieli ocazionate de exercițiul funcţiei respective, pentru Preşedintele asociaţiei, pentru vicepreşedinţi, pentru membrii Consiliului Director şi Cenzori, cu acordul organului de control al asociaţiei şi al Adunării Generale şi în funcţie de resursele financiare şi reglementarile în vigoare.

Consiliul director se reunește o dată pe lună în ședință ordinară sau, în cazuri deosebite, de câte ori este nevoie și la convocarea președintelui.

Controlul financiar intern al asociației este asigurat de Comisia de cenzori.

8.1.3 Comisia de cenzori. Membrii comisiei desemnați la data înfiinţării „Asociaţiei de Părinţi a Liceului Marin Preda Bucureşti 2011” sunt:

 • Nomoloșanu Mihai-Cornel şi Niță Margareta

În realizarea competenţelor comisiei, cenzorii:

a)    verifică modul în care este administrat patrimoniul asociatiei;

b)    întocmesc rapoarte şi le prezintă adunării generale;

c)    poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;

d)    îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

Comisia de cenzori (echipa de audit) este alcătuită dintr-un număr impar de membri, din care majoritatea este formată din asociaţi. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori (auditori). Cel putin unul dintre cenzori (auditori) trebuie să fie contabil autorizat (auditor certificat) sau expert contabil, în condiţiile legii.

Regulile generale de organizare şi funcţionare ale comisiei de cenzori (echipei de audit) se aprobă de adunare. Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.

 

8.1.4 Membrii Asociației

(1) Membrii Fondatori ai Asociaţiei sunt persoanele fizice şi juridice care au semnat actul de constituire al Asociaţiei şi care, cunoscând Statutul acesteia, sunt de acord cu prevederile lui şi participă cu fonduri sau alte contribuţii la constituirea patrimoniului şi la realizarea scopurilor asociaţiei.

(2) Pot deveni membri nefondatori ai asociaţiei, persoanele fizice şi juridice care nu au semnat actul de constituire al asociaţiei, dar îşi exprima acordul cu prevederile Statutului Asociaţiei, pentru care se obligă să-l respecte întocmai şi care participă la acţiunile organizate de către asociaţie în scopul realizării obiectivelor propuse.

(3) Pot fi Membri de Onoare ai Asociaţiei persoane fizice recunoscute ca personalităţi ale vieţii sociale, economice, culturale şi stiinţifice sau de altă natură, care prin activitatea lor sprijină activitatea asociaţiei sau ideile în baza căruia acţionează aceasta.

(4) Membrii de Onoare nu au obligaţia de a contribui la patrimoniul asociaţiei, nu au drept de vot şi nu au dreptul de a fi aleşi în Organele de Conducere, administrative şi Control ale Asociaţiei.

(5) Titlul de Membru de Onoare al Asociației poate fi acordat şi altor membri ai asociaţiei, fondatori sau nefondatori, dacă au merite deosebite în înfăptuirea obiectivelor asociaţiei, fără a le fi afectate astfel drepturile câştigate potrivit prevederilor prezentului Statut.

(6) Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:

a)    să respecte prevederile prezentului Statut;

b)    să respecte hotărârile luate de către Organele de conducere ale asociaţiei;

c)    să desfăşoare acţiuni în sprijinul creșterii prestigiului asociaţiei;

d)    să nu desfăşoare activităţi, care prin natura lor ar cauza daune şi ar leza scopurile şi indeplinirea obiectivelor asociației;

e)    să plătească cotizaţiile semestriale stabilite de Consiliul Director, cu excepţia membrilor de onoare;

f)     să acţioneze pentru îndeplinirea scopului și obiectivelor asociației;

g)    să contribuie la realizarea acţiunilor propuse de asociație;

h)   să respecte normele eticii şi principiile deontologiei profesionale;

i)     să respecte recomandările şi standardele asociaţiei;

j)     să nu desfăşoare activităţi politice în cadrul sau cu ocazia manifestărilor organizate de asociaţie.

(7) Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:

a)    să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere, administrative sau de control ale asociaţiei, cu excepţiile prevăzute în prezentul Statut;

b)    să participe la activităţile asociaţiei;

c)    să iniţieze, să propună şi să participe la acţiuni în sprijinul realizării obiectivelor propuse în prezentul Statut;

d)    să reprezinte asociaţia, în condiţiile stabilite de Consiliul Director;

e)    să facă propuneri pentru completarea sau modificarea statutului asociaţiei;

f)         să beneficieze de informaţiile şi activităţile asociaţiei.

(8) Calitatea de Membru al  Asociaţiei de Părinţi a Liceului ,,Marin Preda,, Bucureşti 2011  se poate pierde in urmatoarele cazuri:

a) prin excludere;

b) la cerere;

c) prin radiere, în urma decesului;

d) ca efect al desfiinţării asociaţiei.

Excluderea poate interveni în următoarele cazuri:

–          producerea de daune şi/sau prejudicii asociaţiei, morale sau materiale, prin activitatea desfăşurată;

–          angajarea în activităţi ce contravin scopurilor şi obiectivelor asociaţiei, specificate în prezentul Statut;

–          nerespectarea hotărârilor luate de către Organele de conducere ale asociaţiei;

–          angajarea respectivei persoane în activităţi ce contravin legilor ţării şi ordinii de drept;

–          condamnarea pentru fapte penale, stare incompatibilă cu aceea de membru al asociaţiei.

Excluderea se dispune de către conducerea asociației, la propunerea Consiliul Director, întrunit conform art. 15 din prezentul Statut.

Pierderea calităţii de membru al asociaţiei nu dă dreptul la pretenţii asupra contribuţiei aduse la patrimoniul asociaţiei.

          Art. 8.2 – Funcționare, conducere, administrare și control

          8.2.1 – Asociaţia  de Părinţi a Liceului ,,Marin Preda,, Bucureşti 2011  are următoarele organe de conducere, administrative şi de control:

a)    adunarea generală, formată dintr-un reprezentant al fiecărei grupe/clase care aderă la asociaţie;

b)    preşedintele, care este de drept şi preşedintele adunării generale şi al consiliului director;

c)    consiliul director format din 15 membri cu drept de vot și 5 membri fără drept de vot  din rândul părinţilor, în următoarea structură:

 • un preşedinte, care este şi preşedintele asociaţiei;
 • doi vicepreşedinţi;
 • 12 membri plini;
 • 4 membri supleanţi fără drept de vot în colegiul director;
 • 1 trezorier fără drept de vot în colegiul director;

d)    secretariat

–          2 secretari fără drept de vot;

–          un reprezentant al corpului profesoral, fără drept de vot;

e)    comisia de cenzori, în următoarea structura:

–          3 membri plini;

–          3 membri supleanţi pentru comisia de cenzori fără drept de vot în consiliul director.

            8.2.2 – (1) În cazul alegerii pentru prima dată (primul mandat) a  preşedintelui, a consiliul director şi a consiliului de cenzori din istoria asociaţiei se va face pe o perioadă de 2 (doi) ani cu majoritate simplă din numărul participanţilor la şedinţă.

(2) alegerea preşedintelui, a consiliului director şi a comisiei de cenzori se face pe o perioadă de 3 (trei) ani de către membrii cu drept de vot ai asociaţiei care fac parte din adunarea generală, dacă au întrunit 2/3 din numărul voturilor participanţilor la şedinţă.

Dreptul la vot îl au:

a)    membrii fondatori şi nefondatori, înscrişi în asociaţie;

b)    membrii care au copii înscrişi începând cu  clasa a I-a;

c)    membrii cu minim 3 luni activitate (care au copii mutaţi din alte şcoli la Liceul „Marin Preda”);

Vot valid se consideră votul direct liber exprimat, votul prin imputernicire, votul prin corespondenţă în cazuri de indisponibilitate dovedită, cu acordul Adunării Generale, iar hotărârile  în afara celor menţionate la punctele (1) şi (2)   se iau cu un cvorum de minim 51% voturi  din numărul voturilor exprimate al participanţilor la şedinţă.

Dreptul la vot în Consiliui Director nu îl are:

a) Trezorierul;

b) Cei 3 membri supleanţi pentru comisia de cenzori;

c)  Secretarii.

Preşedintele, Consiliul Director sau Comisia de Cenzori pot fi înlocuiţi în timpul mandatului, respectând aceeaşi procedura ca la numire.

Preşedintele poate fi înlocuit în timpul mandatului, în situaţii deosebite, cu unul dintre vicepreşedintii în funcţie, prin Hotărârea Consiliului Director, fără a se apela la procedura de la primul aliniat, până la expirarea mandatului. În această situaţie, Preşedintele nou ales va avea funcţia de Preşedinte interimar, iar mandatul acestuia va expiră la alegerea statutară a unui nou preşedinte prin procedura de numire.

            8.2.3 – Atribuţiile Presedintelui Asociaţiei sunt următoarele:

a)    convoacă și conduce lucrările Consiliului Director şi a Adunării Generale;

b)    reprezintă Asociaţia în relaţiile cu autorităţile, instituţiile, presa, organizaţiile guvernamentale sau neguvernamentale din ţară sau străinătate;

c)    prezintă anual raportul de activitate al Asociaţiei;

d)    exercita întreaga sa autoritate şi competenţă pentru înfăptuirea scopurilor Asociaţiei şi a prevederilor prezentului Statut;

e)    angajează patrimoniul Asociaţiei, gestionează şi administrează resursele acesteia, semnează contracte în numele acesteia şi ia măsurile curente necesare, în concordanţă cu măsurile Adunării Generale şi Consiliului Director şi cu prevederile prezentului Statut;

f)     participă la şedinţele Adunării Generale şi Consiliului Director, pregăteşte şi prezintă periodic rapoarte despre activitatea proprie şi alte materiale, conform atribuţiilor sale;

g)    angajează, asigură instruirea, promovează, recompensează, sancţionează, etc. personalul salariat al Asociaţiei, inclusiv în cadrul filialelor, respectând Regulamentul de Funcţionare Intern al Asociaţiei;

h)   exercită întreaga sa autoritate şi competenţă pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor Asociaţiei şi a hotărârilor Adunării Generale şi Consiliului Director.

8.2.4 Atribuţiile vice-preşedintelui asociaţiei sunt următoarele:

–                să formeze o echipă compatibilă sub coordonarea preşedintelui pentru realizarea scopurilor asociației;

–                să consilieze pe preşedintele asociaţiei;

–                să fixeze scopuri pentru anul în curs prin consultarea echipei;

–                să pregătească un buget corespunzător la solicitarea sau coordonarea preşedintelui  asociaţiei;

–                să stabilească planuri pentru realizarea scopurilor;

–                să stabilească un calendar cu evenimentele anului;

–                să prezideze întâlnirile asociaţiei;

–                să stabilească, dacă este necesar, întâlniri speciale cu membrii asociaţiei şi/sau invitaţii acestora;

–                să respecte timpul acordat întâlnirilor;

–                să constituie Comitete de lucru şi de inițiativă şi să stabilească întâlniri regulate de la prima întrevedere;

–                să se asigure că fiecare membru participă la cel puţin un comitet;

–                să sprijine munca comitetelor de părinți pe clase și să primească de la ele rapoarte;

–                să mențină relaţii publice bune cu autorităţile, mass-media, cu alte asociaţii similare şi cu cetăţenii;

–                să-l înlocuiască pe preşedinte atunci când acesta nu-şi poate îndeplini prerogativele;

–                să coordoneze activitatea secretariatului.

8.2.5 Asociaţia este administrată de către Consiliul Director, compus  din 15 membri.

Consiliul Director este ales pentru o perioada de 3 ani (cu excepţia primului mandat, cf. Prevederilor art 8.2.2 alin (1)), membrii acestuia fiind aleşi dintre membrii cu drept de vot din Adunarea Generală care au întrunit 2/3 din numarul de voturi exprimate (cu excepţia primului mandat, cf. Prevederilor art 8.2.2 alin (1)).

Președintele este membru de drept al Consiliului Director, Preşedintele Asociaţiei fiind şi Preşedintele Consiliului Director şi al Adunării Generale.

Realegerea Consiliului Director pentru un nou mandat este permisă, maxim de 3 ori.
Calitatea de membru al Consiliului Director se pierde în cazurile prevăzute în prezentul Statut, articolul 15.

8.2.6 Consiliul Director al asociaţiei este statutar întrunit în prezenţa a minim 5 din membrii săi plini.

Hotărârile luate de Consiliul Director se iau prin vot şi sunt valabile în cazul în care întrunesc jumătate plus unu din numărul voturilor exprimate. În caz de egalitate, votul Preşedintelui se consideră determinant.

Convocarea Consiliului Director se face în scris, cu cel putin 7 zile lucrătoare înainte de data propusă.

8.2.7 – Consiliul Director se reunește o dată pe lună în şedinţa ordinară, sau în cazuri deosebite de câte ori este nevoie.

Art. 9 –   Veniturile asociaţiei

9.1 Veniturile asociaţiei provin din:

(1) –     Cotizaţiile membrilor;

(2) –     Dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;

(3) –     Dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţii;

(4) –     Venituri realizate din activităţi economice directe;

(5) –     Donaţii, sponsorizări sau legate;

(6) –     Resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

(7) –     Alte venituri prevăzute de lege.

9.2 Asociaţiile pot înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de asociaţii din activităţile acestor societăţi comerciale,  dacă  nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei.

9.3 Asociaţiile pot desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice.

Capitolul 3 – Modificarea, dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei

Art. 10 –                Modificarea  actului constitutiv şi a statutului asociaţiei

10.1 Modificarea actului constitutiv şi/sau a  statutului asociaţiei se face prin înscrierea modificării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia.

10.2 Cererea de înscriere a modificării va fi însoţită de procesul verbal al adunării generale, în formă autentificată, iar în cazul modificării sediului, de procesul verbal al şedinţei Consiliului Director, în formă autentificată, în situaţia prevăzută la art. 8.2.6 alin. (3).

10.3 Demersurile pentru autentificarea procesului verbal şi înscrierea modificării se întrprind de Consiliul Director. Pentru efectuarea formalităţilor la notarul public nu este necesară prezenţa altor persoane decât aceea a mebrilor Consiliului Director sau a unora dintre ei, desemnaţi de adunarea generalaă ori de Consiliul Director, după caz.

 

Dizolvarea

Art. 11 –                Asociaţia se dizolvă:

a)    de drept;

b)    prin hotărâre judecătorească;

c)    prin hotărârea adunării generale.

Art. 12 –                Asociaţia se dizolvă de drept prin:

(a)  împlinirea duratei pentru care a fost constituită;

(b)  realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

(c)  imposibilitatea constituirii adunării generale sau a constituirii consilului director în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului adunarea generală sau, după caz, consiliul direcror trebuia constituit;

(d)  reducerea numărului de asociaţi sub limita  fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

Art. 13 –                (a)  Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

b)        când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

c)         când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrarea ordinii publice;

d)        când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

e)        când asociaţia a devenit insolvabilă;

f)               când asociaţia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urma să desfăşoare activităţi pentru care, potrivit legii, esrau necesare autorizaţii administrative prealabile, iar activităţile au fost iniţiate fără aceste autorizaţii.

(g) –    Instanţa competentă să hotărasă dizolvarea este judecătoria în circumscripţia căreia asociaţia îşi are sediul.

Art. 14 –                Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea adunării generale. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul- verbal, în formă autentică, se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscris în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Art. 15 –                (a) În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

(b) –  Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită în statutul asociaţiei.

(c) –  Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile al.(2), precum şi în cazul în care statutul asociaţiei nu prevede o procedură de transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este contrară legii sau ordinii publice, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemătător.

(d) –  În cazul în care asociaţia a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. 12 al.(1) lit. a)- c), bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanţelor- în condiţiile legii.

(e) –  Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului- verbal de predare- preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

Lichidarea

Art. 16 –                (a) În cazurile de dizolvare prevăzute de art. 11, 12,  lichidatorii vor fi numiţi prin însăşi hotărârea judecătorească.

(b) –  În cazul dizolvării prevăzute de art. 13, lichidatorii vor fi numiţi de către adunarea generală, sub sancţiunea lipsei de efecte juridice a hotărârii de dizolvare.

(c) –  În toate cazurile, mandatul Consiliului Director încetează odată cu numirea lichidatorilor.

(d) –  Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice. Reprezentanţii permanenţi – persoane fizice ale persoanei juridice – trebuie să fie lichidatori autorizaţi, în condiţiile legii.

Art. 17 –                (a) Imediat după intrarea lor în funcţie, lichidatorii vor face inventarul şi vor încheia un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului asociaţiei.

(b) –  Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice acte ale asociaţiei. De asemenea, ei vor ţine un registru cu toate operaţiunile lichidării în ordinea datei acestora.

(c) –  Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

Art. 18 –                (a) Lichidatorii sunt obligaţi să continue operaţiunile juridice în curs, să încaseze creanţele, să plătească creditorii şi, dacă numerarul este insuficient, să transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.

(b) –  Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs.

Art. 19 –                (a) După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, declarând operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia.

(b) –  Lichidatorii sunt obligaţi să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării şi radierea asociaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

(c) –  Publicarea lichidării se face prin afişarea la uşa instanţei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul persoana juridică, în termen de două luni de la terminarea lichidării.

Art. 20 –                (a) Asociaţia  încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

(b) –  Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, în condiţiile prevăzute de lege, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

Art. 21 –                Dispoziţiile prezentului capitol se completează cu dispoziţiile legale în vigoare la data intervenirii dizolvării sau lichidării.

SECURITATE

 

   Art. 22 – Comisia de Disciplină este formată din 5 membri.

(1) Comisia de Disciplină este formată din 5 membri. Conducerea ei operativă este asigurată de unul din Vicepreşedinti sub coordonarea Preşedintelui Asociaţiei;

(2) Componenţa Comisiei de Disciplină cuprinde:

a) 2 reprezentanţi ai corpului profesoral (gimnaziu/liceu);

b) 1 reprezentant al părinţilor (gimnaziu/liceu);

c) 2 reprezentanţi ai elevilor (gimnaziu/liceu).

    Art. 23 –  (1) Comisia de Disciplină are următoarele atribuţii:

–          analizează cazurile de abateri săvârşite de elevi faţă de prevederile Regulamentului de Ordine Interioară al Liceului ,,Marin Preda,,;

–          propune Consiliului Director şi Consiliului Profesoral sancţionarea elevilor care au săvârşit abateri;

–          propune, atunci când consideră că este necesar, consilierea psihopedagogică a elevului care a săvârşit abateri.

(2)          Comisia de Disciplină se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar la solicitarea dirigintelui/cadrului didactic.

(3)          Activitatea comisiei se desfăşoară pe baza unui Regulament Propriu, aprobat de Consiliul Director.

                 Art. 24 – (1) Preşedintele Asociaţiei are dreptul să aleagă/împuternicească un membru al asociaţiei, pentru activităţile ce ţin de paza contra cost solicitată de conducerea şcolii şi aprobată de Asociaţia de Părinţi.

(2) Pentru aceasta activitate Preşedintele Asociaţiei va numi o comisie prin dispoziţie cu minim 5 (cinci) zile lucrătoare, care va fi formată din cei doi vicepreşedinţi (înlocuitori

legal/mandat de prezentare) şi trei membri din Consiliul Director.

   Art. 25 – Preşedintele Asociaţiei este persoana care aprobă contractul de pază după avizul comisiei menţionată în articolul 24 (2).

Capitolul 4 – Dispoziţii finale

Art. 26 –                Orice litigii apărute între „Asociaţia de Părinţi a Liceului Marin Preda Bucureşti 2011” şi alte persoane fizice sau juridice române sau străine dacă nu s-au putut soluţiona pe cale amiabilă se soluţionează de organele competente material şi teritorial potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la data intervenirii litigiilor.

În orice litigiu asociaţia va fi reprezentată de către Preşedintele Consiliului Director sau de către o persoană abilitată în acest sens de catre Consiliul Director.

Art. 27 –                Toate formalităţile legate de dobândirea personalităţii juridice a „Asociaţia de Părinţi a Liceului Marin Preda Bucureşti 2011” vor fi aduse la îndeplinire de d-na Pîrvu Simona Elena, președinte al Asociaţiei, care va semna în mod valabil în faţa notarului public Actul constitutiv şi Statutul „Asociaţiei de Părinţi a Liceului Marin Preda Bucureşti 2011”, angajând totodată Asociaţia în relaţiile cu terţii până la dobândirea personalităţii juridice a acesteia, dată de la care persoanele împuternicite vor fi stabilite de către Consiliul Director.

Art. 28 –                Subsemnatul Nomoloșanu Mihai-Cornel, secretar al Consiliului Director al ,,Asociaţiei de Părinţi a Liceului ,,Marin Preda,, Bucureşti 2011,

garantez pentru autenticitatea semnăturilor membrilor fondatori din actul anexat,care face parte integrantă din prezentul înscris.

Membrii fondatori:

Pîrvu Simona Elena 

Roman Marina 

Crivăț Dănuț 

Nomoloșanu Mihai-Cornel 

Ion Constantin 

Cerceloiu Mariana 

Morega Sorin Gabriel 

Niță Margareta

 

Reclame